Выбрать по параметрам
  Напряжение, вольт:
  24V
  40V
  60V
  80V
  82V
  220V